Dane teleadresowe firmy
Powrót do strony głównej

       1.  Informacje ogólne:

       Kontroler "Kameleon LD" jest autonomicznym, wyposażonym we własny system mikroprocesorowy, kontrolerem węzłowym, służącym do przesyłania danych cyfrowych Parą przewodów, pod kontrolą zawartego w pamięci FLASH protokołu, np. XTRANS. Najczęściej kontroler ten jest wykorzystywany jako urządzenie pośredniczące pomiędzy sterownikami a stacją monitorującą np. przepompownie ścieków, elektrownie, stacje meteorologiczne i inne urządzenia wymagające zdalnego sterowania i zbierania informacji.

       Zastosowany protokół transmisji bardzo dobrze współpracuje ze sterownikami wyposażonymi w moduł transmisyjny MODBUS, MODBUS-RTU, i inne. Konstrukcja kontrolera umożliwia użytkownikowi zastosowanie własnych protokołów transmisji i umieszczanie ich w pamięci FLASH przy pomocy dołączonego oprogramowania "KAMINAL".

       Kontroler "Kameleon LD" może pracować z prędkością 1200 BPS z emisją FSK. Dla prędkości wyższych należy zastosować niżej opisane dodatkowe moduły wewnętrzne. Kontroler "KAMELEON" może współpracować z każdym urządzeniem wyposażonym w interfejs RS-232C lub RS-485 np.: komputerem, terminalem, sterownikiem.

       Obecne oprogramowanie kontrolera pozwala wykorzystać go jako:

  • Radiomodem przezroczysty (XTRANS)
  • Urządzenie terminalowe (TNC)

        Kontroler pracujący jako retransmiter działa samodzielnie i nie wymaga nadzoru komputera. W konstrukcji kontrolera przewidziano możliwość zainstalowania niestandardowych modemów o emisjach zgodnych z sugestiami użytkownika. Kontroler zasilany jest z zewnętrznego stabilizowanego źródła prądu stałego o napięciu 12÷14V i wydajności prądowej ok. 250mA.

       2.  Wyposażenie:

■  Kontroler "Kameleon LD"szt. 1
■  Moduł separującyszt. 1
■  Kabel sygnałowyszt. 1
■  Kabel RS-232Cszt. 1
■  Kabel zasilającyszt. 1
■  Instrukcja obsługiszt. 1
■  Oprogramowanie "Kaminal"szt. 1

         2.1  Wyposażenie dodatkowe:

■  Zasilacz ZRB-1203szt. 1

       3.  Dane techniczne

         3.1  Wersja standardowa:

ledlamp protokół transmisji
zależy od oprogramowania (XTRANS, AX.25, itp.)
ledlamp pamięć RAM
32KB
ledlamp pamięć EPROM
32KB
ledlamp pamięć FLASH
256KB (8X32KB)
ledlamp interfejs
RS-232C (1200 ÷ 38400 BPS)
ledlamp interfejs
RS-485 (1200 ÷ 38400 BPS)
ledlamp czułość wejścia
40 mV RMS
ledlamp szybkość transmisji
1200 BPS
ledlamp modulator
FSK
ledlamp napięcie wyjściowe
775,0 mV/600Ω RMS
ledlamp częstotliwość MARK
1200 Hz
ledlamp częstotliwość SPACE
2200 Hz
ledlamp zasilanie
+12 ÷ +14V/0,25A
ledlamp wymiary
170 x 105 x 38 mm
ledlamp masa
670 g

         3.2  Wersja z modułem M-469:

ledlamp szybkość transmisji
1200, 2400, 4800 BPS 
ledlamp modulator
FFSK 
ledlamp częstotliwość MARK
dla 1200 BPS
dla 2400 BPS
dla 4800 BPS

1200 Hz
1200 Hz
2400 Hz
ledlamp częstotliwość SPACE
dla 1200 BPS
dla 2400 BPS
dla 4800 BPS

1800 Hz
2400 Hz
4800 Hz
ledlamp zasilanie
+12,0 ÷ +14,0 V/0,45A

    Pozostałe dane tak jak dla wersji standardowej.

         3.3  Wersja z modułem M-589:

ledlamp szybkość transmisji radiowej   
9600 ÷ 38400 BPS
ledlamp modulator   
GMSK 

    Pozostałe dane tak jak dla wersji standardowej.

       4.  Opis wskaźników:

       Do opisania stanu, w jakim znajduje się kontroler, służą kolorowe lampki sygnalizacyjne:

ledlampPOWER sygnalizuje włączenie zasilania
ledlampTX sygnalizuje włączenie nadajnika
ledlampCON sygnalizuje połączenie z korespondentem
ledlampRX sygnalizuje odbiór i dekodowanie danych
ledlampSTA status (dane oczekują na wysłanie)

       5.  Zasada działania:

       Kontroler "Kameleon" składa się z dwóch podstawowych bloków funkcjonalnych: modemu i autonomicznego systemu mikroprocesorowego. Modem stanowiący część analogową służy do zamiany sygnałów cyfrowych na sygnały analogowe, które mogą być przesłane drogą radiową. Spełnia on również odwrotną funkcję zamieniając odebrany drogą radiową sygnał analogowy na sygnał cyfrowy. Modem w wersji standardowej zbudowany jest w oparciu o układ scalony FX-614 firmy CML. Układ ten może zostać wyłączony. Wtedy do złącza CN3 wewnątrz kontrolera "Kameleon" można podłączyć moduł z innym układem modemowym np. M-469 lub M-589, realizującym inną emisję, czy też inną prędkość transmisji.

       Sercem systemu mikroprocesorowego jest układ scalony TMPZ84C015 taktowany zegarem 9.8304 MHz. Wewnątrz swojej struktury zawiera moduł jednostki centralnej CPU, moduł licznika-czasomierza CTC, moduł portów równoległych PIO oraz moduł portów szeregowych SIO. Pamięć stałą tworzy EPROM 27C256, w którym znajduje się oprogramowanie systemowe pozwalające na skonfigurowanie, zaprogramowanie i przetestowanie kontrolera, oraz pamięć typu FLASH 28F020, podzielonej na 8 banków, w której umieszcza się oprogramowanie komunikacyjne, wykonujące zadania określone przez użytkownika kontrolera. System posiada 32kB statycznej pamięci RAM 62256, która wykorzystywana jest jako pamięć operacyjna oraz bufor wysyłanych i odbieranych danych.

       Cała sieć logiczna kontrolera umieszczona jest w reprogramowalnym układzie scalonym XC95144, który realizuje wszystkie pozostałe funkcje pomocnicze, jak kodowanie, synchronizacja, generacja niezbędnych sygnałów zegarowych, dekodowanie adresów oraz przełączania banków pamięci FLASH. Konfiguracja kontrolera, ustawiona przez użytkownika kontrolera, przechowywana jest w pamięci nieulotnej E2PROM typu 24C08.

       Wbudowany port szeregowy RS-232C lub RS485 jest obsługiwany poprzez kanał B modułu portów szeregowych SIO. Może on pracować z szybkością od 1200 do 38400 bodów poprzez konwerter poziomów logicznych MAX211 (tryb RS-232C) lub LTC1482 (tryb RS485). Dane odebrane przez wybrany port, po obróbce programowej, są wysyłane kanałem A modułu portów szeregowych SIO do modemu kontrolera. Szybkość transmisji zależy od typu modemu zastosowanego w kontrolerze i określona jest w Tabeli 1. Dane odebrane poprzez kanał A modułu portów szeregowych SIO, są przesyłane kanałem B. Sposób obróbki, buforowania i przesyłania danych (algorytm działania, układ ramki transmisyjnej, kodowanie, opóźnienia, itp.) jest określony oprogramowaniem komunikacyjnym mieszczącym się w wybranym przez użytkownika banku pamięci FLASH.

       Podstawowym oprogramowaniem komunikacyjnym jest XTRANS. Odbiera on dane, przychodzące wybranym portem szeregowym, umieszcza je w ramce transmisyjnej i przesyła drogą radiową do pozostałych kontrolerów, których odbiorniki radiowe ustawione są na tym samym kanale (radiowym). Tu dane są pobierane z ramki transmisyjnej i w niezmienionej postaci przesyłane portem szeregowym do komputera, terminala lub sterownika podłączonego do tego kontrolera. W podobny sposób odbywa się transmisja w przeciwnym kierunku. Oprogramowanie to jest najczęściej wykorzystywane przy zdalnym odpytywaniu sterowników adresowalnych posiadających protokół MODBUS lub inny podobny.

       6.  Rozmieszczenie lampek sygnalizacyjnych oraz gniazd wejściowych/wyjściowych:

Przednia ścianka Kontrolera Kameleon

Rysunek 1

1 Lampka sygnalizująca włączenie zasilania. Świeci, kiedy kontroler "Kameleon" jest włączony.
2 Lampka sygnalizująca włączenie nadajnika. Świeci, kiedy kontroler włączy nadajnik w celu wysłania danych.
3 Lampka sygnalizująca transmisję danych z kontrolera do komputera. Świeci na czas transmisji danych z kontrolera do komputera po łączu RS, zweryfikowanych pod kątem poprawności
4 Lampka sygnalizująca odbieranie danych. Świeci, kiedy kontroler wykryje falę nośną.
5 Lampka sygnalizująca obecność danych w buforze. Świeci, kiedy dane przebywają w buforze. Po wysłaniu gaśnie.
6 Przycisk przełączający kontroler w tryb programowania. -

Tylna ścianka kontrolera Kameleon

Rysunek 2

1 Gniazdo portu komunikacyjnego RS-232C
2 Gniazdo portu komunikacyjnego RS-485
3 Gniazdo do podłączenia modułu separującego
4 Gniazdo zasilania

       7.  Zasilanie:

       Kontroler należy zasilać ze stabilizowanego zasilacza prądu stałego o napięciu znamionowym 12V i wydolności prądowej 1A o tętnieniach nie większych niż 200 mV. Do zasilania kontrolera przeznaczony jest kabel zakończony wtyczką. Biały pasek na jednym z przewodów oznacza “+”. W przypadku sporządzania kabla zasilającego we własnym zakresie należy „+” dołączyć do wewnętrznego styku w gnieździe zasilającym.

       8.  Działanie protokołu XTRANS:

       Dane, przekazywane do kontrolera poprzez łącze szeregowe, są gromadzone w 12-kilobajtowym buforze. Warunkiem rozpoczęcia transmisji danych przez radio jest przyjęcie do bufora więcej niż 255 bajtów danych lub przerwa w napływie danych dłuższa niż 20 ms. Łączem radiowym dane transmitowane są z prędkością 1200 ÷ 9600 BPS, natomiast łączem szeregowym dane przychodzą z prędkością 1200 ÷ 38400 BPS. Dlatego może zdarzyć się przepełnienie wejściowego bufora danych, które jest sygnalizowane ustawieniem linii RTS złącza RS-232C na '1' logiczną. Jeśli ten sygnał zostanie zignorowany, może nastąpić utrata danych!

       Podobnie jest z transmisją w przeciwnym kierunku. Dane przychodzące przez radio są gromadzone w odbiorczym buforze danych o długości 12 kilobajtów. Jeśli linia CTS łącza szeregowego RS-232C jest ustawiona na '1' logiczną, dane nie będą przesyłane z bufora do komputera (sterownika). Przepełnienie bufora oznacza utratę danych! Linia CTS posiada rezystor polaryzujący do '0' logicznego i dlatego może pozostać niepodłączona.

       Powyższy protokół posiada mechanizm sprawdzania poprawności transmisji. Ramka zawiera dwie sumy kontrolne. W przypadku wykrycia błędu dane nie są wysyłane do łącza szeregowego. Protokół ten zalecany jest do pracy z urządzeniami (sterownikami) wyposażonymi w moduł programowy protokołu MODBUS, MODBUS-RTU i podobne.

       9.  Naprawy i okresowe kontrole:

       Kontroler "Kameleon" pracujący w normalnych warunkach nie wymaga żadnych przeglądów konserwacyjnych, jednak w przypadku zainstalowania go w galwanizerniach, oczyszczalniach ścieków czy magazynach substancji żrących, należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego co około 5 lat. Jeżeli kontroler ulegnie uszkodzeniu, naprawy należy dokonać w punkcie serwisowym w firmie "MUEL" przy ul. Szobera 5, 01-318 Warszawa, tel. (0-22) 665-22-55.

         9.1  Warunki gwarancji

       Na kontroler "Kameleon" udzielana jest 2-letnia gwarancja na zasadach ogólnych. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:

  • Przypadków losowych (np. uderzenie pioruna)
  • Dokonywania napraw i przeróbek we własnym zakresie
  • Nieprawidłowo podłączonego zasilania

       W celu dokonania naprawy należy dostarczyć kontroler do zakładu we własnym zakresie. Naprawy wykonywane są w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

       10.   Ceny:

       Wszystkie typy "Kameleonów" mogą być wyposażone w uchwyt do szyny "TS" lub w nóżki gumowe. W zamówieniu należy określić sposób mocowania.

       11.  Pliki do ściągnięcia:

   Instrukcja obsługi kontrolera Kameleon   (Word2000, 1,1 MB)

    Instrukcja obsługi oprogramowania Kaminal   (Word2000, 3,14 MB)

pdf   Instrukcja obsługi kontrolera Kameleon   (Acrobat, 560 kB)

pdf   Instrukcja obsługi oprogramowania Kaminal   (Acrobat, 1,61 MB)

   Program  Kameleon   (samorozpakowujące się archiwum ZIP, 460 kB)